ტრენინგი ახალგაზრდა მეცნიერებიათვის "3R Relevant Biomedical Experiment and Research Protocol"

ტრენინგი ახალგაზრდა მეცნიერებიათვის "3R Relevant Biomedical Experiment and Research Protocol"

ლაბორატორიულ ცხოველთა მეცნიერებათა საქართველოს ასოციაციამ ჩაატარა ტრენინგი ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის "3R შესაბამისი ბიო-სამედიცინო ექსპერიმენტი და კვლევის პროტოკოლი" ბიომედიცინის საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული კონფერენციის "BIOMED 2020" ფარგლებში. ტრენინგი მოიცავდა კვლევის ოქმის ნიმუშის დეტალურ განხილვას.

იხილეთ სურათები