დოკუმენტები

საერთაშორისო

ცხოველთა უფლებების მსოფლიო დეკლარაცია

ექსპერიმენტების ან სხვა სამეცნიერო მიზნებისთვის გამოყენებული ხერხემლიანი ცხოველების დაცვის ევროპული კონვენცია

დანართი A - ცხოველთა დაბინავებისა და მოვლის ინსტრუქციები [კონვენციის მე-5 მუხლი]

დანართი B - სტატისტიკური ცხრილები

ევროპარლამენტის და ევროპის საბჭოს დირექტივა 2010-63-EU "სამეცნიერო მიზნებისთვის გამოყენებული ცხოველების დაცვის შესახებ"ადგილობრივი

საქრთველოს ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაცია "გალას" - წესდება

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდანშიდა დოკუმენტები

GALAS-ის 2019 წლის შემაჯამებელი შეხვედრის პროგრამა